சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 32 வது வசனம்

சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் இதைக் கண்டு சந்தோஷப்படுவார்கள்; தேவனைத் தேடுகிறவர்களே, உங்கள் இருதயம் வாழும்.

சங்கீதம் (Psalms) 69:32 - Tamil bible image quotes