சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 31 வது வசனம்

கொம்பும் விரிகுளம்புமுள்ள காளையெருதைப்பார்க்கிலும், இதுவே கர்த்தருக்குப் பிரியமாயிருக்கும்.

சங்கீதம் (Psalms) 69:31 - Tamil bible image quotes