சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

நான் கூப்பிடுகிறதினால் இளைத்தேன்; என் தொண்டை வறண்டுபோயிற்று; என் தேவனுக்கு நான் காத்திருக்கையால், என் கண்கள் பூத்துப்போயிற்று.

சங்கீதம் (Psalms) 69:3 - Tamil bible image quotes