சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 28 வது வசனம்

ஜீவபுஸ்தகத்திலிருந்து அவர்கள் பேர் கிறுக்கப்பட்டுப்போவதாக; நீதிமான்கள் பேரோடே அவர்கள் பேர் எழுதப்படாதிருப்பதாக.

சங்கீதம் (Psalms) 69:28 - Tamil bible image quotes