சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 27 வது வசனம்

அக்கிரமத்தின்மேல் அக்கிரமத்தை அவர்கள்மேல் சுமத்தும், அவர்கள் உமது நீதிக்கு வந்தெட்டாதிருப்பார்களாக.

சங்கீதம் (Psalms) 69:27 - Tamil bible image quotes