சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 26 வது வசனம்

தேவரீர் அடித்தவனை அவர்கள் துன்பப்படுத்தி, நீர் காயப்படுத்தினவர்களை நோகப் பேசுகிறார்களே.

சங்கீதம் (Psalms) 69:26 - Tamil bible image quotes