சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 25 வது வசனம்

அவர்கள் வாசஸ்தலம் பாழாகக்கடவது; அவர்களுடைய கூடாரங்களில் குடியில்லாமற்போவதாக.

சங்கீதம் (Psalms) 69:25 - Tamil bible image quotes