சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 24 வது வசனம்

உம்முடைய உக்கிரத்தை அவர்கள்மேல் ஊற்றும்; உம்முடைய கோபாக்கினி அவர்களைத் தொடர்ந்து பிடிப்பதாக.

சங்கீதம் (Psalms) 69:24 - Tamil bible image quotes