சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 23 வது வசனம்

அவர்களுடைய கண்கள் காணாதபடி அந்தகாரப்படக்கடவது; அவர்கள் இடுப்புகளை எப்போதும் தள்ளாடப்பண்ணும்.

சங்கீதம் (Psalms) 69:23 - Tamil bible image quotes