சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 22 வது வசனம்

அவர்களுடைய பந்தி அவர்களுக்குக் கண்ணியும், அவர்களுடைய செல்வம் அவர்களுக்கு வலையுமாயிருக்கக்கடவது.

சங்கீதம் (Psalms) 69:22 - Tamil bible image quotes