சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 21 வது வசனம்

என் ஆகாரத்தில் கசப்புக் கலந்து கொடுத்தார்கள், என் தாகத்துக்குக் காடியைக் குடிக்கக்கொடுத்தார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 69:21 - Tamil bible image quotes