சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

ஆழமான உளையில் அமிழ்ந்திருக்கிறேன், நிற்க நிலையில்லை, நிலையாத ஜலத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறேன்; வெள்ளங்கள் என்மேல் புரண்டுபோகிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 69:2 - Tamil bible image quotes