சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

தேவரீர் என் நிந்தையையும் என் வெட்கத்தையும் என் அவமானத்தையும் அறிந்திருக்கிறீர்; என் சத்துருக்கள் எல்லாரும் உமக்கு முன்பாக இருக்கிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 69:19 - Tamil bible image quotes