சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

நீர் என் ஆத்துமாவினிடத்தில் வந்து அதை விடுதலைபண்ணும்; என் சத்துருக்களினிமித்தம் என்னை மீட்டுவிடும்.

சங்கீதம் (Psalms) 69:18 - Tamil bible image quotes