சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

உமது முகத்தை உமது அடியேனுக்கு மறையாதேயும்; நான் வியாகுலப்படுகிறேன், எனக்குத் தீவிரமாய்ச் செவிகொடுத்தருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 69:17 - Tamil bible image quotes