சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

கர்த்தாவே, என் விண்ணப்பத்தைக் கேட்டருளும், உம்முடைய தயை நலமாயிருக்கிறது; உமது உருக்கமான இரக்கங்களின்படி என்னைக் கடாட்சித்தருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 69:16 - Tamil bible image quotes