சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

ஜலப்பிரவாகங்கள் என்மேல் புரளாமலும், ஆழம் என்னை விழுங்காமலும், பாதாளம் என்மேல் தன் வாயை அடைத்துக்கொள்ளாமலும் இருப்பதாக.

சங்கீதம் (Psalms) 69:15 - Tamil bible image quotes