சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

என் ஆத்துமா வாடும்படி உபவாசித்து அழுதேன்; அதுவும் எனக்கு நிந்தையாய் முடிந்தது.

சங்கீதம் (Psalms) 69:10 - Tamil bible image quotes