சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

தேவனே, சம்பூரண மழையைப் பெய்யப்பண்ணினீர்; இளைத்துப்போன உமது சுதந்தரத்தைத் திடப்படுத்தினீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 68:9 - Tamil bible image quotes