சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

தேவனே, நீர் உம்முடைய ஜனங்களுக்கு முன்னே சென்று, அவாந்தரவெளியிலே நடந்துவருகையில், (சேலா),

சங்கீதம் (Psalms) 68:7 - Tamil bible image quotes