சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 34 வது வசனம்

தேவனுடைய வல்லமையைப் பிரசித்தப்படுத்துங்கள்; அவருடைய மகிமை இஸ்ரவேலின்மேலும், அவருடைய வல்லமை மேகமண்டலங்களிலும் உள்ளது.

சங்கீதம் (Psalms) 68:34 - Tamil bible image quotes