சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 33 வது வசனம்

ஆதிமுதலாயிருக்கிற வானாதி வானங்களின்மேல் எழுந்தருளியிருக்கிறவரைப் பாடுங்கள்; இதோ, தமது சத்தத்தைப் பலத்த சத்தமாய் முழங்கப்பண்ணுகிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 68:33 - Tamil bible image quotes