சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 32 வது வசனம்

பூமியின் ராஜ்யங்களே, தேவனைப் பாடி, ஆண்டவரைக் கீர்த்தனம்பண்ணுங்கள். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 68:32 - Tamil bible image quotes