சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 31 வது வசனம்

பிரபுக்கள் எகிப்திலிருந்து வருவார்கள்; எத்தியோப்பியா தேவனை நோக்கி கையெடுக்கத் தீவிரிக்கும்.

சங்கீதம் (Psalms) 68:31 - Tamil bible image quotes