சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 29 வது வசனம்

எருசலேமிலுள்ள உம்முடைய ஆலயத்தினிமித்தம், ராஜாக்கள் உமக்குக் காணிக்கைகளைக் கொண்டு வருவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 68:29 - Tamil bible image quotes