சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 28 வது வசனம்

உன் தேவன் உனக்குப் பலத்தைக் கட்டளையிட்டார்; தேவனே, நீர் எங்கள் நிமித்தம் உண்டு பண்ணினதைத் திடப்படுத்தும்.

சங்கீதம் (Psalms) 68:28 - Tamil bible image quotes