சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 26 வது வசனம்

இஸ்ரவேலின் ஊற்றிலிருந்து தோன்றினவர்களே, சபைகளின் நடுவே ஆண்டவராகிய தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 68:26 - Tamil bible image quotes