சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 25 வது வசனம்

முன்னாகப் பாடுகிறவர்களும், பின்னாக வீணைகளை வாசிக்கிறவர்களும், சுற்றிலும் தம்புரு வாசிக்கிற கன்னிகைகளும் நடந்தார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 68:25 - Tamil bible image quotes