சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 23 வது வசனம்

என்னுடைய ஜனத்தைப் பாசானிலிருந்து திரும்ப அழைத்து வருவேன்; அதைச் சமுத்திர ஆழங்களிலிருந்தும் திரும்ப அழைத்து வருவேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார்.

சங்கீதம் (Psalms) 68:23 - Tamil bible image quotes