சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 22 வது வசனம்

உன் கால்கள் சத்துருக்களின் இரத்தத்தில் பதியும்படியாகவும், உன் நாய்களின் நாவு அதை நக்கும்படியாகவும்,

சங்கீதம் (Psalms) 68:22 - Tamil bible image quotes