சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 20 வது வசனம்

நம்முடைய தேவன் இரட்சிப்பை அருளும் தேவனாயிருக்கிறார்; ஆண்டவராகிய கர்த்தரால் மரணத்திற்கு நீங்கும் வழிகளுண்டு.

சங்கீதம் (Psalms) 68:20 - Tamil bible image quotes