சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

புகை பறக்கடிக்கப்படுவதுபோல அவர்களைப் பறக்கடிப்பீர்; மெழுகு அக்கினிக்குமுன் உருகுவதுபோல துன்மார்க்கர் தேவனுக்குமுன் அழிவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 68:2 - Tamil bible image quotes