சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

எந்நாளும் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரமுண்டாவதாக; நம்மேல் பாரஞ்சுமத்தினாலும் நம்மை இரட்சிக்கிற தேவன் அவரே. (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 68:19 - Tamil bible image quotes