சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

தேவனுடைய இரதங்கள் பதினாயிரங்களும், ஆயிரமாயிரங்களுமாயிருக்கிறது; ஆண்டவர் பரிசுத்த ஸ்தலமான சீனாயிலிருந்த வண்ணமாய் அவைகளுக்குள் இருக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 68:17 - Tamil bible image quotes