சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

தேவபர்வதம் பாசான் பர்வதம் போலிருக்கிறது; பாசான் பர்வதம் உயர்ந்த சிகரங்களுள்ளது.

சங்கீதம் (Psalms) 68:15 - Tamil bible image quotes