சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

சர்வவல்லவர் அதில் ராஜாக்களைச் சிதறடித்தபோது, அது சல்மோன் மலையின் உறைந்த மழைபோல் வெண்மையாயிற்று.

சங்கீதம் (Psalms) 68:14 - Tamil bible image quotes