சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

சேனைகளின் ராஜாக்கள் தத்தளித்து ஓடினார்கள்; வீட்டிலிருந்த ஸ்திரீயானவள் கொள்ளைப்பொருளைப் பங்கிட்டாள்.

சங்கீதம் (Psalms) 68:12 - Tamil bible image quotes