சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

ஆண்டவர் வசனம் தந்தார்; அதைப் பிரசித்தப்படுத்துகிறவர்களின் கூட்டம் மிகுதி.

சங்கீதம் (Psalms) 68:11 - Tamil bible image quotes