சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

உம்முடைய மந்தை அதிலே தங்கியிருந்தது; தேவனே, உம்முடைய தயையினாலே ஏழைகளைப் பராமரிக்கிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 68:10 - Tamil bible image quotes