சங்கீதம் 68 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

தேவன் எழுந்தருளுவார், அவருடைய சத்துருக்கள் சிதறுண்டு, அவரைப் பகைக்கிறவர்கள் அவருக்கு முன்பாக ஓடிப்போவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 68:1 - Tamil bible image quotes