சங்கீதம் 67 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

தேவன் எங்களை ஆசீர்வதிப்பார்; பூமியின் எல்லைகளெல்லாம் அவருக்குப் பயந்திருக்கும்.

சங்கீதம் (Psalms) 67:7 - Tamil bible image quotes