சங்கீதம் 67 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

பூமி தன் பலனைத் தரும், தேவனாகிய எங்கள் தேவனே எங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.

சங்கீதம் (Psalms) 67:6 - Tamil bible image quotes