சங்கீதம் 67 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

தேவனே, ஜனங்கள் உம்மைத் துதிப்பார்களாக; சகல ஜனங்களும் உம்மைத் துதிப்பார்களாக.

சங்கீதம் (Psalms) 67:5 - Tamil bible image quotes