சங்கீதம் 67 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

தேவரீர் எங்களுக்கு இரங்கி, எங்களை ஆசீர்வதித்து, உம்முடைய முகத்தை எங்கள்மேல் பிரகாசிக்கப்பண்ணும். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 67:2 - Tamil bible image quotes