சங்கீதம் 67 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

தேவனே, பூமியில் உம்முடைய வழியும், எல்லா ஜாதிகளுக்குள்ளும் உம்முடைய இரட்சணியமும் விளங்கும்படியாய்,

சங்கீதம் (Psalms) 67:1 - Tamil bible image quotes