சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

அவர் நம்முடைய கால்களைத் தள்ளாடவொட்டாமல், நம்முடைய ஆத்துமாவை உயிரோடே வைக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 66:9 - Tamil bible image quotes