சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

ஜனங்களே, நம்முடைய தேவனை ஸ்தோத்திரித்து, அவரைத் துதிக்குஞ்சத்தத்தைக் கேட்கப்பண்ணுங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 66:8 - Tamil bible image quotes