சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

அவர் தம்முடைய வல்லமையினால் என்றென்றைக்கும் அரசாளுகிறார்; அவருடைய கண்கள் ஜாதிகள்மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது; துரோகிகள் தங்களை உயர்த்தாதிருப்பார்களாக. (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 66:7 - Tamil bible image quotes