சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

கடலை உலர்ந்த தரையாக மாற்றினார்; ஆற்றைக் கால்நடையாய்க் கடந்தார்கள்; அங்கே அவரில் களிகூர்ந்தோம்.

சங்கீதம் (Psalms) 66:6 - Tamil bible image quotes