சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

தேவனுடைய செய்கைகளை வந்து பாருங்கள்; அவர் மனுபுத்திரரிடத்தில் நடப்பிக்குங்கிரியையில் பயங்கரமானவர்.

சங்கீதம் (Psalms) 66:5 - Tamil bible image quotes